O nama

“TUJKO” D.O.O je privredno društvo koje se bavi eksploatacijom tehničko - građevinskog kamena, proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala: frakcionisanog kamenog agregata, betona i betonske galanterije, uslugama prevoza kamionima i uslugama vršenja zemljanih radova (iskopa).

“TUJKO” D.O.O. - Kotor osnovano je 25.09.1992. godine sa osnovnom djelatnošću proizvodnja šljunka i pijeska i prerada agregata od kamena.

Godine 1995, dobijena je koncesija za eksploataciju kamena na ležištu ″Rudine″ u Nalježićima u trajanju od 10 godina tj. do 2005 godine. Preduzeće je počelo rad sa skrommnim voznim parkom od jednog kamiona i jedne male mobilne drobilice koja se opsluživala ručnim putem, kapaciteta 6 m3/h.

Danas, privredno društvo “TUJKO” D.O.O. posjeduje: ugovor o koncesiji za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena do 2018 godine, odobrenje za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na eksploatacionom polju „Rudine“-Nalježići koje zahvata površinu od 7,53 ha; Posjeduje "Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije tehničko-građevinskog kamena" ; "Licencu za izvođenje rudarskih radova na površinskom kopu „Rudine“ Nalježići, opština Kotor".

Postrojenje za drobljenje i klasiranje je kapaciteta 40 m3/h, koje proizvodi agregate 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 i sijani tampon. Takođe posjeduje i postrojenje za premeljavanje frakcija koje proizvodi agregat 0-4, kapaciteta 25 m3/h, kao i pogon za proizvodnju betonskih blokova, fabrike betona- kapaciteta 90 m3/h, proizvodnja betona svih marki i betonske galanterije.

Isto tako, posjedujemo "Odobrenje za upotrebu postrojenja za drobljenje i klasiranje (separaciju) krečnjaka i pratećih objekata koji su izgrađeni za potrebe eksploatacije tehničko-građevinskog kamena" , kao i "Licencu za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju".