Tradicija duga preko 25 godina

Sistem kvaliteta

Integrisani sistem menadžmenta

Sve poslovne aktivnosti su usklađene sa važećim standardima MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO 14001:2016 i MEST ISO 45001:2018.

Sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta životnom sredinom i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu su u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016, 14001:2016 i MEST ISO 45001:2018. 45001:2018 za oblast eksploatacije tehničko-građevinskog kamena, proizvodnje i prodaje građevinskog materijala: kamenih agregata, betona i betonske galanterije, usluga u građevinarstvu i niskogradnji

TUJKO d.o.o. je posvećeno utvrđivanju i ispunjenju zahtjeva svih internih i eksternih korisnika naših proizvoda i usluga.

Zadovoljstvo korisnika se realizuje kroz kontinuirano poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga. Realizacijom utvrđenih ciljeva Integrisanog sistema menadžmenta ostvaruje se zadovoljenje zahtjeva i težnji svih zainteresovanih strana. Obezbjeđeni su resursi, radno okruženje, obuka i stalno usklađivanje sa zahtjevima Integrisanog sistema menadžmenta.

Integrisani sistem menadžmenta se prati, mjeri, preispituje i kontinualno poboljšava uz redovno izvještavanje i komunikaciju statusa i efikasnosti na svim nivoima TUJKO d.o.o. u cilju neprekidnog poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga.

Politika kvaliteta

Želite saradnju? Kontaktirajte nas